Baxters leverantörer

Baxters leverantörer

Vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv genomsyrar även leverantörskedjan.

Vi tar flera miljö- och samhällsfaktorer under övervägande när vi integrerar hållbara rutiner i vår inköpsprocess. Vi samarbetar med våra leverantörer för att hitta möjligheter att förbättra våra miljöresultat, till exempel genom att minska energianvändning, avfall och utsläpp av växthusgaser.

Vi slår också vakt om mänskliga rättigheter i valet av leverantörer och arbetar aktivt för att söka efter kvalificerade leverantörer.

 • Globala standarder för leveranskedjan:  Baxter använder sig av GS1-standarden för sjukvård. Vi anser att en branschomfattande uppslutning bakom denna standard skulle öka patientsäkerheten och förbättra effektivitet och integritet.
   
 • Efterlevnad av handelsregler: Vi lägger stor vikt vid att de lagar som reglerar export, import och säkerhet i leveranskedjan följs.  Vårt ansvar omfattar effektiva kontrollåtgärder och kontraktsenliga krav och säkerhetskrav som ombud, distributörer, leverantörer och andra parter som gör affärer med oss måste uppfylla. Förutom att uppfylla Baxters krav måste ombud, distributörer, leverantörer och andra parter som gör affärer med eller representerar Baxter även följa lagar som reglerar export, import och säkerhet i leveranskedjan.
   
 • Ansvarsfulla inköp och logistik: Vår globala leveranskedja sträcker sig från råmaterialproducenterna till slutanvändarna av våra produkter. Vårt företag arbetar för att bygga upp och driva en ansvarsfull leveranskedja.

​Policyer och normer för inköp

Kvalitetsnormer för leverantörer

Våra kvalitetsnormer för leverantörer ger oss enhetliga rutiner för att utvärdera leverantörer och standardiserade verktyg för att hantera våra affärsrelationer.

Etik- och efterlevnadsnormer

Vi tror att ett gemensamt engagemang för att driva en verksamhet efter en hög etisk standard kommer att stärka våra affärsrelationer. 

Baxters formulär för meddelande om ändringar

Skicka ett mejl till [email protected] och ange “SNC Question” som ämne om du vill ha mer information eller har några frågor. 

För befintliga leverantörer

​Viktigt: Krav på meddelande om ändringar

Vi förväntar oss att alla leverantörer meddelar oss innan ändringar görs som kan påverka överensstämmelsen med angivna krav, produktkvalitet eller produktregistreringar.

Leverantörer ska använda Baxters formulär för meddelande om ändringar ”Supplier Notice of Change Form”  (GQF-11-03-04) och skicka det till [email protected] innan ändringen genomförs. Meddelandet ska innehålla all nödvändig dokumentation angående ändringen som visar att den är godtagbar och följer alla gällande krav.

Vi förväntar oss att alla leverantörens ändringar är underkastade noggranna kontroller och dokumentation för att garantera att produkterna uppfyller kraven.

Våra leverantörer förväntas minst att:

 • Försäkra sig om att den personal som genomför ändringen är kvalificerad.
 • Göra en riskbedömning av alla förändringar, inklusive produkternas och processernas effektivitet och säkerhet.
 • Noggrant dokumentera och kommunicera alla ändringar till Baxter i skriftlig form via Baxters SNC-formulär innan de verkställs.
 • Invänta Baxters skriftliga godkännande innan ändringen genomförs.

Globala inköpsvillkor