Företagsstyrning

Företagsstyrning

Fokus på företagsstyrning har aldrig varit viktigare än i dag då investerarnas och allmänhetens förtroende för företag inte längre baseras enbart på ekonomiska resultat eller företagets produkter och tjänster.

Istället läggs allt större vikt vid företagets struktur och kultur, styrelsens sammansättning, samt policyer och riktlinjer.

Vår styrelse

På Baxter vill vi arbeta förebyggande, med början i företagets styrelse. Våra styrelseledamöter vet vilken betydelse en god företagsstyrning har för att möta medarbetarnas, samhällets, kundernas och aktieägarnas behov.

Våra riktlinjer

Vår syn på företagsstyrning finns delvis beskriven i flera viktiga riktlinjer och policyer nedan.  Policyerna gäller för styrelsemedlemmar och anställda och omfattar bland annat Baxters riktlinjer för företagsstyrning, vår uppförandekod och policy för värdepappershandel. Nedan beskrivs också var du kan få information om etik- och efterlevnadsfrågor på Baxter (inklusive företagets hjälplinje för etik och efterlevnad).

Information till investerare

Vi tillhandahåller omfattande finansiell information till våra aktieägare. Läs vår årsrapport och information inför bolagsstämman (”Proxy statements”), uppgifter om transaktioner och inlämnade handlingar. Du kan även se vår finansiella kalender och datum för schemalagda investerarsamtal och möten.

SEC-handlingar (handlingar inlämnade till amerikanska finansinspektionen) och insidertransaktioner

Se alla Baxters SEC-handlingar.

Bland handlingarna finns vissa transaktioner med Baxters värdepapper som berör företagets styrelsemedlemmar och högre chefer. 

Våra riktlinjer

Riktlinjer för företagsstyrning

1995 var vi bland de första företagen att anta offentliga, formella riktlinjer för företagsstyrning. På Baxter arbetar vi ständigt med att se över våra rutiner och sätta nya standarder. Våra nuvarande riktlinjer för företagsstyrning återspeglar det arbetet.

Riktlinjer för företagsstyrning >

Uppförandekod

Baxters uppförandekod är en vägledning i etik- och regelefterlevnad för anställda och leverantörer och styr vår verksamhet. Den finns tillgänglig på flera språk.

  Läs mer >

  Policy för värdepappershandel

  Lagstiftningen begränsar kraftigt möjligheten för insiderhandel med företags värdepapper. En insider på Baxter är en anställd som får kännedom om viktig, ej offentliggjord information om Baxter eller, i vissa fall, andra företag.

   Ladda ned vår policy för värdepappershandel >

   Etik och regelefterlevnad

   Baxters åtagande att driva en verksamhet med integritet kräver mer än bara korrekt ekonomisk styrning, goda arbetsplatsförhållanden och insatser för allmänheten. De krävs ett ramverk som hjälper våra ledare att styra och vägleda hela organisationen på ett etiskt sätt.

   Läs mer om hur Baxter integrerar integritet i sin företagskultur >

   Baxters hjälplinje för etik och efterlevnad är en fristående telefon- och webbkanal, dit anställda och deras familjer, leverantörer, underleverantörer och övriga intressenter kan höra av sig för att uppmärksamma ett problem eller öppet diskutera frågor om företagets etik och efterlevnad.

   Styrelsekommittéer och stadgar