Uppförandekod

Uppförandekod

Baxters uppförandekod beskriver huvudprinciperna som styr hur medarbetarna ska uppträda och hur vi driver vår verksamhet. Där finns även verktyg och resurser för att underlätta regelefterlevnaden.

Uppförandekoden gäller för Baxters styrelse, ledning och alla medarbetare. Uppförandekoden bygger på Baxters långsiktiga åtagande att vara ledande inom regelefterlevnad och affärsetik. Koden täcker områden som:

  • Skydd och användning av företagets tillgångar
  • Korrekt affärsdokumentation
  • Konkurrenskänslig och konfidentiell information
  • Försäljnings- och marknadsföringspraxis
  • Antikorruptionsregler
  • Insiderhandel
  • Forskningsetik
  • Intressekonflikter
  • Gåvor
  • Efterlevnad av handelsregler

I uppförandekoden ingår Baxters globala interaktionspolicy med riktlinjer för kontakt mellan stat, landsting och regioner, myndigheter och bolagets anställda, leverantörer och utförare, ombud och tredje parter.

Uppförandekoden kräver att misstänkta överträdelser rapporteras omedelbart och beskriver konsekvenserna om gällande lagar eller Baxters riktlinjer och rutiner inte efterlevs. Företaget har återkommande utbildningar för medarbetare om Baxters riktlinjer för etik och regelefterlevnad och tillhandahåller även andra verktyg och hjälpmedel.