HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE för njursjukvård

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE för njursjukvård

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA-systemet för automatiserad peritonealdialys (APD) med SHARESOURCE-plattformen för fjärrkontakt är ett användarvänligt system som hjälper patienter med kronisk njursvikt att sköta sin peritonealdialys (PD) i hemmet, samtidigt som behandlingsresultat och ordinationshistorik är tillgängliga för behörig sjukvårdspersonal.

HOMECHOICE CLARIA APD-systemet bygger på det marknadsledande HOMECHOICE APD-systemet, men har utökats med fler användarvänliga funktioner och SHARESOURCE-plattformen för fjärrkontakt. Systemet är framtaget för att spara tid för såväl patienter som kliniker genom effektivare rutiner som minskar behovet av manuell registrering av patient- och klinikdata. Data samlas istället in automatiskt och sammanställs i en patientrapport som behörig vårdpersonal enkelt kan ta fram och läsa.

Med SHARESOURCE kan behörig sjukvårdspersonal avläsa behandlingsresultat och ordinationshistorik för patienten efter utförd behandling. Dessa data samlas in automatiskt efter varje avslutad peritonealdialys. Behörig vårdpersonal kan sedan agera på lämpligt sätt till exempel genom att ändra patientens ordination för hemdialys på distans, utan att patienten behöver komma till kliniken.

 

Funktioner

Webbaserad IT-tjänst för fjärrkontakt

SHARESOURCE-plattformen för fjärrkontakt ökar sjukvårdspersonalens räckvidd. Behörig sjukvårdpersonal kan följa patientens behandlingsföljsamhet och behandlingsresultat och ingripa tidigare om det blir problem.  Patienter som använder ett automatiserat peritonealdialyssystem med SHARESOURCE uppger att de känner sig tryggare med sin hembehandling1. Vårdgivare uppger att de ser en ökning av förebyggande patientkontakter och justeringar av APD-ordinationer2, något som i sin tur kan bidra till att minska3 risken för komplikationer som kan leda till sjukhusvistelse. Vårdgivare har även kunnat rapportera ett lägre resursutnyttjande och därmed lägre kostnader4.

Funktioner med patienten i centrum

HOMECHOICE CLARIA-systemet har en stor och lättavläst tvåradig display samt ett universellt gränssnitt som finns på 38 olika språk.

Säkerhet och flexibilitet

Ett stort antal programmeringsmöjligheter och olika inställningar gör det möjligt att anpassa behandlingen till de flesta patienters behov.

Se bruksanvisningen eller användarhandboken för säker och korrekt användning av HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE-plattformen för fjärrkontakt.